Mladinski center Krško je bil kot nosilec projekta Preventivni mozaik Posavja izbran na javnem razpisu za sredstva iz programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.

Preventivni mozaik Posavja je preventivni projekt na področju preprečevanja bolezni, povezanih z življenjskim slogom, ki ga bomo v času od 3.2.2015 do 30.4.2016 izvajali v regiji Posavje. V projekt so vključeni partnerji: Center za socialno delo Krško, Zdravstveni dom Krško, Družinski inštitut Zaupanje, Društvo Srečanje in nosilec projekta Mladinski center Krško.

Ciljne skupine, ki jih bo projekt zajel, so: otroci in mladostniki, starši in odrasla populacija, širša strokovna javnost, splošna javnost, v projektno mrežo vključeni strokovni delavci ter mediji.

S projektom bomo vzpostavili in izvajali nove celovite programe in storitve za kronične bolezni, povezane z življenjskim slogom, za različne skupine uporabnikov. Osredotočali se bomo na alkoholno problematiko v našem okolju, ki velja za najbolj obremenjeno regijo v slovenskem merilu. Temu učinku bomo sledili z vzpostavitvijo regijskega programa preventivnih aktivnosti za otroke, mladostnike in starše ter razvojem uličnega dela z mladimi, ki je v našem okolju novost. Vzpostavljen bo tudi nov model svetovalnega dela z neprostovoljnimi uporabniki ter v ta namen tudi svetovalnica v Krškem.

Preventivne dejavnosti za otroke in mladostnike bodo (pod imenom »V Posavju žuramo brez drog in alkohola!«) zajele celotno populacijo devetošolcev v regiji Posavje ter dijake 1. in 2. letnikov srednjih šol. Preventivne dejavnosti za starše bomo izvajali na delovnih mestih staršev. Ulično delo bomo pilotno izvajali za mlade med 12. in 29. letom, ki so razvili različna tvegana vedenja. Svetovalnica bo namenjena za družine, pare in posameznike v različnih medosebnih čustvenih stiskah, ki jih na svetovanje napotijo sodelujoče inštitucije (v prvi vrsti gre za neprostovoljne, torej napotene kliente, ki se morajo svetovanja/terapije udeležiti zaradi različnih oblik nefunkcionalnega oziroma neustreznega vedenja).

S projektom želimo doseči tudi večjo usposobljenost strokovnjakov za delo z ranljivimi skupinami na področju preprečevanja kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom. Vzpostavili bomo mrežo organizacij pod imenom »Posavje za zdravje«, v katero bodo vključene predvidoma 15-20 organizacij s področja problematike alkohola iz celotne regije (CSD-ji, zdravstveni domovi, šole, tožilstva, sodišča, mladinske organizacije, policija, Zavod za zaposlovanje, ključne NVO s področja problematike projekta). Namen mreže je vzpostavitev sodelovanja, skupno iskanje novih rešitev, medsebojno izobraževanje ter prenos dobrih praks. Mreža je srce projekta, ki bo sledila cilju iskanja sinergičnih učinkov, ki jih sodelovanje prinaša.

V času projekta bomo skrbeli za obveščanje javnosti o ciljih in aktivnostih projekta, v ta namen bomo pripravili dve konferenci, spletno stran, FB profil, različne tiskovine.

Vse aktivnosti projekta so za vse ciljne skupine brezplačne.